MBKG แอปพลิเคชั่น

คำแนะนำการใช้งาน

ใบสมัครออนไลน์นี้ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วนคือ
1 )    ข้อมูลผู้ขอสินเชื่อ
2 )    ที่อยู่และช่องทางการติดต่อ
3 )    หลักประกัน
4 )    การแนบไฟล์เอกสาร

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน (ช่องที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง หากเว้นว่างท่านจะต้องให้ข้อมูล) โดยทำตามคำแนะนำอย่างระมัดระวังและโปรดเตรียมไฟล์เพื่อการแนบไฟล์ประกอบการสมัคร โดยสามารถตรวจสอบรายการเอกสารที่จำเป็นได้คำรับรองและคำอนุญาต

ผู้ขอสินเชื่อกับผ่าน "ใบสมัครออนไลน์" รับทราบและยินยอมว่า
1 )    การสมัครใช้บริการหรือให้ข้อมูลใดๆ ผ่าน "ใบสมัครออนไลน์" ถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแสดงให้เห็นว่าท่านยอมรับและตั้งใจจะสมัครขอสินเชื่อกับ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ("บริษัท") หรือ MBKG
2 )    การเข้าถึงและใช้ "ใบสมัครออนไลน์" บริษัทจะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บริษัท และการให้ข้อมูลผ่านทางแบบฟอร์มนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นทรัพย์สินของบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลทั้งหมดของท่านเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ โดยวิธีการที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
3 )    ข้อความและเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดบนเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4 )    ให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มเอ็ม บี เค รวมทั้ง พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ติดต่อ สอบถาม ตรวจสอบข้อมูลของข้าพเจ้า เช่น ภูมิลำเนา คดีความ ข้อพิพาททางกฎหมาย การถูกพิทักษ์ทรัพย์ การบังคับคดี และประวัติอาชญากรรม (ถ้ามี) จากบุคคลหรือแหล่งข้อมูลใดๆ ได้
5 )    ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อไม่มีสัญชาติไทยและได้มาซึ่งห้องชุดที่จะนำมาเป็นหลักประกันตามคำขอสินเชื่อนี้ ผู้ขอสินเชื่อยินยอมให้ MBKG ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของ ก) หนังสือรับรองของผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตหรือธนาคารที่ออกหนังสือรับรองการนำเงินเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเบิกเงินจากบัญชี Non resident Baht Account หรือ Foreign Currency Account หรือ ข) หนังสือรับรองของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือ ค) เอกสารหลักฐานอื่นในการได้สิทธิที่จะซื้อห้องชุดในประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) ได้
6 )    ตกลงปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัททุกประการและยินยอมชำระดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสมป์ ค่าประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง และค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี) ตามระเบียบ และหรือประกาศของบริษัทฯ ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้า และรับทราบทั้งเงื่อนไข และข้อจำกัดของสินเชื่อ โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบชำระหนี้ที่เกิดขึ้นตามใบคำขอสินเชื่อนี้ให้แก่บริษัท
7 )    บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้พนักงาน ลูกจ้าง และบริวารของบริษัทฯ เรียก หรือรับเงินหรือสิ่งของผลประโยชน์ใดๆ จากท่านหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ไม่ดำเนินการหรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายรับสินบน

การปฏิเสธความรับผิด

บริษัทปฏิเสธความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการขออนุมัติสินเชื่อผ่าน "ใบสมัครออนไลน์" และบริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

ความยินยอมในการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ("บริษัท") และบริษัทในกลุ่มเอ็มบีเคและพันธมิตรทางธุรกิจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ("ประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
•   เพื่อวิเคราะห์ความชอบและความสนใจ
•   เพื่อติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขาย การโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาด ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการเก็บ การถอนความยินยอมสิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และความหมายของคำว่าบริษัทในกลุ่มเอ็มบีเคและพันธมิตรทางธุรกิจ มีรายละเอียดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท